SUCCESIUNI

 

 

Iniţial reglementată prin Decretul nr.40/1953 republicat în Buletinul Oficial nr. 25/07.12.1960, iar în prezent de către Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 cu modificările şi completările ulterioare, procedura succesorală notarială are un caracter necontencios, dovedind deplină eficienţă, rapiditate, operativitate, simplitate şi costuri reduse.

Exceptând situația în care părțile nu se înțeleg și nu pot ajunge la o înțelegere, procedura succesorală notarială reprezintă calea firească și cea mai scurtă de soluționare a unei succesiuni.

De la data decesului persoanei şi până la data emiterii încheierea finale este necesar să treacă un termen de până la 2 ani pentru ca moştenitorii să nu datoreze statului impozit.

Din punct de vedere fiscal, masa succesorală cuprinde numai activul net imobiliar, deci baza impozabilă. Activul net imobiliar reprezintă valoarea proprietăţilor imobiliare după deducerea pasivului succesoral corespunzător acestora. În pasivul succesoral se includ: obligaţiile certe şi lichide dovedite prin acte autentice şi/sau executorii, și cheltuielile de înmormântare.

Persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală nu datorează impozit pe clădiri, majorat cu 65%, 150% sau respectiv 300%.

Dovada dreptului de proprietate se poate face doar prin înscrisuri. Certificatul de moștenitor emis de notarul public constituie titlu de proprietate al succesorilor legali sau testamentari, fiind un mijloc de dovadă a calității acestora, al dovedirii dreptului de proprietate de la defunct, față de orice altă persoană sau autoritate publică.

În cazul în care se constată faptul că situația dintre părți dobândește un caracter contencios, procedura succesorală notarială se suspendă. Situațiile în care această suspendare operează sunt următoarele:

  • părțile nu s-au prezentat și au abandonat procedura de peste un an de la data deschiderii succesiunii;
  • succesibilii își contestă calitatea, compunerea masei succesorale și drepturile lor;
  • se prezintă dovadă faptului că s-au prezentat instaței de judecată.

„Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia”

Deschiderea moştenirii se face la ultimul domiciliu al defunctului, dovada acestui fapt constatându-se prin prezentarea certificatului de deces sau a hotărârii judecătorești declarativă de moarte rămasă definitivă.

În cazul în care ultimul domiciliu nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, moştenirea se deschide în circumscripţia notarului public dintâi sesizat, în care se află cel puţin un bun imobil sau bun mobil al celui care lasă moştenirea.

 

 

Înregistrarea unei cauze succesorale la Cameră:

Succesibili, creditorii succesiunii sau orice altă persoană fizică sau juridică ce justifică un drept sau un interes legitim, după prezentarea certificatului de deces, poate înregistra o cauză succesorală.

De asemenea, înregistrarea unei cauze succesorale mai poate fi efectuată de către organul de poliție, parchet, instanța de judecată sau alte persoane juridice publice sau private.

La art.243 alin.4 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, se precizează faptul că: „Secretarul general al comunei, al orașului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
b) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-teritoriale;
c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competență teritorială se află imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.”, sesizare ce se repartizează notarului public deja sesizat sau aleatoriu altui notar public competent.

 

 

Servicii oferite de Cameră publicului:

Camera Notarilor Publici Alba Iulia poate elibera la solicitarea persoanelor îndrituite, în scris, informații privind dezbaterea succesiunii, în urma verificărilor efectuate în evidența procedurilor succesorale ținută la nivelul Camerei începând din 17.11.1995 și până la data depunerii cererii.

Succesiunile dezbătute anterior datei de 17.11.1995 intră în competența departamentului de arhivă al Camerei.

Se întreprind verificări în evidențele existente începând cu data decesului persoanei și până la data depunerii cererii.

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013, prevede următoarele:

  • „Art. 138 (1) Orice informaţii cu privire la actele notariale păstrate în arhivele Camerei sau ale birourilor notariale se eliberează numai persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de părţi ale actului juridic, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi acelora care justifică un drept sau un interes legitim, denumite în continuare persoane interesate. (2) Informaţii cu privire la existenţa testamentului se eliberează persoanelor interesate numai după decesul testatorului, dovedit cu certificatul de deces, cu excepţia cazurilor în care cererea este formulată de testator însuşi.”
  • „Art. 330. Pentru eliberarea încheierii privind verificarea evidenţelor succesorale, prevăzută de Codul de procedură civilă, notarul public aplică în mod corespunzător dispoziţiile legale referitoare la verificarea evidenţelor notariale şi înregistrarea cauzei succesorale.”

Programul cu publicul la oricare din sediile Camerei Notarilor Publici Alba Iulia este de LUNI – VINERI de la ora 9:00 – 15:00.

SEDIUL PRINCIPAL ALBA IULIA, B.DUL FERDINAND I NR. 38A, JUD.ALBA 0258/806.221; 0258/810.401

SEDIUL SECUNDAR DEVA, ALEEA PARCULUI NR.3, JUD.HUNEDOARA 0254/230.731

SEDIUL SECUNDAR SIBIU, STR. MATEI MILLO NR.21, JUD.SIBIU 0269/216.225; 0269/234.225

Achitarea tarifelor se face:

– la sediul Camerei Notarilor Publici Alba Iulia unde se înregistrează cererea,

– prin ordin de plată, cu mențiunea serviciului solicitat, în contul: Camerei Notarilor Publici Alba Iulia, deschis la Banca Transilvania Alba Iulia, agenția Cetate, IBAN: RO26 BTRL 0010 1202 I610 45XX (urmând a fi atașat cererii o copie a acestui ordin vizat de bancă)